شلف فروشگاهی

قفسه دیوارکوب هایپری

قفسه دیوارکوب هایپری برای کاهش هزینه قفسه بندی فروشگاه

محصولات با کیفیت ماهان شلف که تولید ، مدیریت و کنترل می شوند ، هدف کاهش هزینه دارد. کنترل کیفیت کارخانه قفسه دیوارکوب هایپری برای هر سازمانی دردسر ساز است.اگر کیفیت قابل تضمین باشد ، می تواند صرفه جویی زیادی را برای کارخانه ایجاد کند. ... اطلاعات بیشتر
قفسه فروشگاهی - قفسه سوپرمارکت

اصول چیدمان محصول در قفسه فروشگاهی و قفسه سوپرمارکت ها

موقعیت قفسه سوپرمارکت خط حرکت خرید مشتریان را تعیین می کند. فقط ترتیب مناسب توزیع قفسه فروشگاهی می تواند زمان خرید مشتریان را تا حد زیادی از مسیر اقدام پس از ورود به فروشگاه با توجه به ترتیب خرید افزایش دهد. ... اطلاعات بیشتر