قفسه بندی و مدیریت انبار را می‌توان با کارآمدترین روش با سیستم های قفسه بندی انبار مخصوص ذخیره سازی به دست آورد.