برای بهینه کردن و استفاده مفید از تمام فضای سردخانه به یک سیستم قفسه بندی سردخانه‌ ای و قفسه سردخانه ای نیاز دارید.