با توسعه سریع در فروشگاه ها، استفاده از هر مکانی برای نمایش محصولات به قفسه بندی فروشگاهی نیاز است. در واقع قفسه فروشگاهی لازمه فروشگاه های امروزی می باشد.